Zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej

 

Zgromadzenie beneficjentów fundacji jest ustanawiane przez fundatora w statucie, w którym definiuje co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestniczenia w zgromadzeniu beneficjentów. Uprawnienie do powołaniu organu, jakim jest zgromadzenie beneficjentów zostało przyznane fundatorowi.  

W zależności od wskazań statutu uprawnienie to może przysługiwać tylko niektórym beneficjentom bądź też wszystkim, ale nie można powołać do tego organu osób spoza grona beneficjentów.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Zwołanie zgromadzenia beneficjentów fundacji rodzinnej

 

Zwołanie zgromadzenia beneficjentów jest dokonywane przez zarząd, chyba że statut przewiduje inne postanowienia w tym zakresie. Statut może też określać sytuacje, w których beneficjenci mogą zażądać zwołania zgromadzenia przez zarząd. W takim żądaniu należy podać proponowany porządek obrad zgromadzenia beneficjentów.

 

Zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej w formie uchwały

 

Decyzji zgromadzenia beneficjentów podejmowanej w formie uchwały wymagają:

  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji rodzinnej za ubiegły rok obrotowy;
  2. Udzielenie absolutorium członkom zarządu fundacji rodzinnej z wykonania ich obowiązków;
  3. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto;
  4. Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, jeśli jest to wymagane przez ustawę;
  5. Inne kwestie wymienione w ustawie lub statucie fundacji

 

Wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu beneficjentów fundacji rodzinnej

 

Beneficjent ma prawo uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika w zgromadzeniu beneficjentów i wykonywać wówczas swoje prawa głosu. Ważne jest, aby pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu i głosowania zostało udzielone na piśmie, w przeciwnym razie będzie ono nieważne.

Kopię pełnomocnictwa należy dołączyć do protokołu z posiedzenia zgromadzenia beneficjentów. Zarząd musi podjąć odpowiednie działania, aby upewnić się o tożsamości beneficjenta i pełnomocnika, w tym sprawdzenie ważności udzielonego pełnomocnictwa.

 

Kworum na zgromadzeniu beneficjentów fundacji rodzinnej

 

Zgromadzenie beneficjentów będzie ważne bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na nim, jeśli tylko statut nie zawiera w tym względzie innych postanowień. To oznacza, że nawet jeśli tylko część beneficjentów bierze udział w zgromadzeniu, to nadal jego decyzje będą ważne.

Jednakże zgromadzenie beneficjentów może podjąć uchwały dotyczące powołania lub odwołania członków zarządu lub rady nadzorczej, o ile na tym posiedzeniu lub podczas głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość weźmie udział co najmniej połowa jego członków. Oczywiście, jeśli statut nie stanowi inaczej.