Zarząd fundacji rodzinnej

 

Zarząd Fundacji Rodzinnej może działać w oparciu o przepisy artykułów 54 – 63 ustawy o Fundacji Rodzinnej, które definiują zakres obowiązków członków zarządu, zasady odpowiedzialności i sposób reprezentowania przez nich Fundacji Rodzinnej, a także skład i przesłanki pełnienia funkcji członka zarządu.

W tych przepisach dotyczących zarządu fundacji rodzinnej zawarte są też kluczowe zasady dotyczące składania rezygnacji, odwoływania członków zarządu, wynagrodzenia, reprezentowania fundacji oraz obowiązków byłego członka zarządu.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Zarząd fundacji rodzinnej i jego obowiązki

 

Zarząd jest organem fundacji rodzinnej, do którego należy prowadzenie spraw fundacji, realizacja jej celów określonych w statucie, zapewnienie płynności finansowej, tworzenie listy beneficjentów, informowanie i spełnianie świadczeń przysługujących beneficjentom. Zarząd jest również zobowiązany do przeglądu danych osobowych przynajmniej raz w roku w celu ustalenia potrzeby dalszego przechowywania. Ponadto, zarząd ma obowiązek usuwania zbędnych danych osobowych.

Zarząd składa się z jednego lub więcej członków oraz może być powoływany jako osoba fizyczna ze zdolnością do czynności prawnych. Artykuł 61 ustawy o Fundacji Rodzinnej  określa, że członek zarządu powoływany jest na trzyletnią kadencję, a mandat wygasa w przypadku upływu kadencji, odwołania, śmierci lub rezygnacji.

Artykuł 55 ustawy o Fundacji Rodzinnej określa obowiązki członka zarządu, takie jak zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji oraz niedopuszczalność ujawniania tajemnic fundacji również po wygaśnięciu mandatu.

Normy dotyczące składu zarządu, zasad pełnienia funkcji członka zarządu, prawa do reprezentowania fundacji oraz mandatu członka zarządu zawarte są w artykułach 56-61.

 

Odwołanie członka zarządu fundacji rodzinnej i rezygnacja członka zarządu fundacji rodzinnej

 

Zgodnie z art. 61, członek zarządu może złożyć rezygnację z zachowaniem odpowiednich przepisów o wypowiedzeniu zlecenia. Ponadto, artykuł ten stanowi, że członek zarządu może być odwołany w każdym czasie, co nie pozbawia go jednak roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Statut fundacji może zawierać inne postanowienia dotyczące odwołania, w tym ograniczenia prawa odwołania tylko do ważnych powodów.

 

Wynagrodzenie członka zarządu fundacji rodzinnej

 

Art. 62 reguluje kwestie wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków zarządu – mogą oni pełnić swoje funkcje zarobkowo, ale jeśli wysokość wynagrodzenia nie została ustalona, pełnią swoje obowiązki bez wynagrodzenia. Ponadto, członkowie zarządu mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach zarządu.

 

Umowy między fundacją rodzinną a jej członkiem zarządu

 

W kontekście reprezentowania fundacji, art. 63 mówi o umowie między fundacją rodzinną a członkiem zarządu, w której fundację reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez zgromadzenie beneficjentów w przypadku braku rady nadzorczej.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy członek zarządu jest jednocześnie jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów – wówczas każda działalność prawna między nim a fundacją wymaga formy aktu notarialnego.

 

Obowiązki byłego członka zarządu fundacji rodzinnej

 

Natomiast art. 64 ustawy mówi o obowiązkach byłego członka zarządu, który jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania finansowego oraz do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów, aż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

 

Podsumowanie

 

Wszystkie te przepisy zapewniają kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z zarządem fundacji rodzinnej, obejmujące rezygnację, odwołanie, wynagrodzenie, reprezentowanie, a także prawa i obowiązki byłego członka zarządu.

Szczegółowa analiza tych zagadnień wymaga jednak także kontaktu ze specjalistą z zakresu prawa korporacyjnego również dlatego, że przepisy o fundacjach rodzinnych nie doczekały się jeszcze zbyt dużego orzecznictwa.