Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały organu fundacji rodzinnej

 

Fundator, beneficjent lub członek organu fundacji rodzinnej może zgłosić powództwo w celu stwierdzenia nieważności uchwały organu fundacji rodzinnej, jeśli jest sprzeczna z ustawą.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Przepisy nie precyzują tu o sprzeczność z jaką ustawą może chodzić w szczególności nie można tego rozumieć jako wyłącznie sprzeczność z ustawą o fundacji rodzinnej. W istocie rzeczy może tu chodzić o sprzeczność z jakimikolwiek przepisami prawa – Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami czy rozporządzeniami.

Do zastosowania tego powództwa nie wystarczy natomiast sprzeczność ze statutem. W tym wypadku przysługuje inne powództwo – o uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej.

W odniesieniu do uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że wyrok w sprawie ich sprzeczności z ustawą  ma moc konstytutywną. Oznacza to, że uchwała jest nadal ważna do momentu, gdy wyrok sądu nie stwierdzi jej nieważności.

Dopiero wtedy można powołać się na jej nieważność. Jest to rodzaj nieważności, który różni się od standardowej nieważności i jest bardziej zbliżony do względnej nieważności. Pogląd ten odnieść należy także do uchwał organów fundacji rodzinnej choć brak jest linii orzecznictwa dotyczącej tego przypadku.

Prawo do złożenia powództwa wygasa w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o uchwale, ale nie później niż po upływie dwóch lat od daty podjęcia uchwały.

Przepisy wyłączają do zaskarżenia uchwały organu fundacji rodzinnej zastosowanie przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Nie jest więc możliwe składanie powództwa na tej alternatywnej podstawie, którą żądzą się zupełnie inne przesłanki.