Powództwo o uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej

 

Powództwo o uchylenie uchwały fundacji, można wytoczyć występując jako jako fundator, beneficjent lub członek organu fundacji rodzinnej, jeśli jest ona sprzeczna ze statutem lub celem fundacji. Pozew taki musi zostać złożony w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, ale nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Przesłanki do zaskarżenia uchwały

 

Istnieją więc dwie różne przesłanki do zaskarżenia uchwały, na których może się oprzeć osoba uprawniona do jej zaskarżenia. Pierwsza z nich to sprzeczność uchwały ze statutem fundacji rodzinnej. Jeśli oprzemy się na takiej przesłance to dalszemu badaniu w toku sprawy może podlegać czy zapisy statutu są zgodne z przepisami ustawy o fundacji rodzinnej, a tym samym nie są bezskuteczne.

Choć okoliczności takie powinien zbadać notariusz protokołujący statut oraz sąd rejestrowy, to nie jest to jednak wykluczone i może stanowić jedną z kwestii, które będą badane w toku procesu o stwierdzenie niezgodności uchwały ze statutem. Jest tu bowiem konieczne aby taki zapis był ważny – nie był bezskuteczny jako sprzeczny z przepisami.

Drugą przesłanką do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej może być sprzeczność z celem fundacji rodzinnej. Takim podstawowym celem określonym w artykule 2 ustawy o fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia i zarządzanie nim w interesie beneficjentów, a także spełnianie na ich rzecz świadczeń. Ze statutu fundacji mogą też wynikać bardziej szczegółowe cele jej działania i uznać należy, że także sprzeczność z takimi celami także może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwały organu fundacji.

Możliwe jest podniesienie w powództwie jednej z powyższych przesłanek, bądź też obu ich łącznie.