Odpowiedzialność fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora

 

Odpowiedzialność fundacji rodzinnej nie może być ograniczona bez zgody wierzyciela. Fundacja rodzinna odpowiada wraz z fundatorem za wszelkie zobowiązania związane z alimentami, powstałe zarówno przed, jak i po ustanowieniu fundacji. 

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Odpowiedzialność fundacji rodzinnej 

 

Warto tu podkreślić, że fundacja rodzinna odpowiada również za wykonanie zobowiązania alimentacyjnego nałożonego na fundatora, który powstały po ustanowieniu fundacji. Jeśli egzekucja z majątku fundatora jest nieskuteczna, wierzyciel może wyegzekwować należność z majątku fundacji rodzinnej. Jednak odpowiedzialność fundacji rodzinnej ogranicza się do wartości majątku wniesionego przez fundatora w momencie ustanowienia fundacji, według cen obowiązujących w chwili spełnienia zobowiązania wierzyciela.

Za inne zobowiązania niż związane z alimentami fundacja rodzinna odpowiada wraz z fundatorem solidarnie tylko w zakresie zobowiązań powstałych przed jej ustanowieniem. Także w tym zakresie odpowiedzialność ogranicza się do mienia jakie fundator wniósł do fundacji biorąc jednak pod uwagę ceny z czasu zaspokojenia wierzyciela.

 

Odpowiedzialność solidarna fundacji

 

Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że fundator i fundacja rodzinna mogą być zobowiązani do spełnienia całości lub części świadczenia wobec wierzyciela. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

W wypadku solidarnej odpowiedzialności wierzyciel może skierować pozew przeciwko wybranemu dłużnikowi lub grupie dłużników. Jeżeli wyrok zapadnie przeciwko jednemu dłużnikowi, to pozostałych w dalszym ciągu można pozwać. Wtedy pozostałe osoby dalej odpowiadają solidarnie z dłużnikami, wobec których zapadł już wyrok.

Solidarność bierna jest korzystna dla wierzyciela, który może żądać spełnienia świadczenia od wybranych przez siebie dłużników, dopóki nie zostanie całkowicie zaspokojony. Wierzyciel może dowolnie wybierać dłużników, wobec których kieruje żądania spełnienia świadczenia.